Dragon BMX

Hadsund

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

| 0 comments

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling i klubhuset mandag den 08.12.2014 kl. 18.30

Som vi snakkede om til sidste generalforsamling, skal vi gerne have vores vedtægter opdateret. Derfor er vi nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

Forlaget til ændringerne er som følgende:

Gammel § 2
Som aktivt medlem kan optages enhver. Støttemedlemmer kan optages. Støttemedlemmer har adgang til foreningens møder og festligheder, men har ikke stemmeret.

Ny § 2
Som aktivt medlem kan optages enhver. Støttemedlemmer kan optages. Støttemedlemmer har adgang til foreningens møder og festligheder, men har ikke stemmeret. Et støttemedlem kan vælges til bestyrelsen og får dermed stemmeret.

Gammel § 3
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 1 skal fungere som rytterrepræsentant. Bestyrelsen vælges enkeltvis på generalforsamlingen. Der vælges 3 medlemmer på lige årstal og 4 medlemmer på ulige årstal, heraf rytterrepræsentanten. Der vælges hvert år 2 revisorer (bilagskontrollanter) og 1 bestyrelsessuppleant. Hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen, overtager suppleanten den valgperiode, det udtrædende bestyrelsesmedlem har. Valgene afgøres skriftligt ved almindeligt stemmeflertal. For at være stemmeberettiget til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen og kontingent for seneste sæson skal være betalt. Nye medlemmer kan inden generalforsamlingen betale kontingent for den nye sæson og dermed blive stemmeberettigede. (hvis generalforsamlingen vedtager en kontingentforhøjelse for det nye år, skal nye medlemmer efterbetale forhøjelsen) Kontingentperioden er fra den 01.04 til det efterfølgende år 31.03. Forældre har stemmeretten for hjemmeboende børn under 18 år og for samboende ægtefælle, dog kan medlemmer der er fyldt 15 år selv stemme, hvis de møder op på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, ligesom det ikke er muligt at brevstemme. Der udleveres en stemmeseddel pr. stemmeberettiget. Hver stemmeseddel kan max. indeholde et antal navne svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

Ny § 3
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 1 skal fungere som kørerrepræsentant. Bestyrelsen vælges enkeltvis på generalforsamlingen. Der vælges 3 medlemmer på lige årstal og 4 medlemmer på ulige årstal.
Der vælges hvert år 2 revisorer (bilagskontrollanter). En 1. og en 2. bestyrelses-suppleant. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtager suppleanten den valgperiode, det udtrædende bestyrelsesmedlem har. Valgene afgøres skriftligt ved almindeligt stemmeflertal. For at være stemmeberettiget til bestyrelsen skal man være aktivt medlem eller støttemedlem af foreningen og kontingent for seneste sæson skal være betalt. Nye medlemmer kan inden generalforsamlingen betale kontingent for den nye sæson og dermed blive stemmeberettigede. Kontingentperioden følger kalenderåret. Kontingentbeløb fastsættes på generalforsamlingen og gælder for det kommende år. Forældre har stemmeretten for hjemmeboende børn under 18 år og for samboende ægtefælle, dog kan medlemmer der er fyldt 15 år selv stemme, hvis de møder op på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, ligesom det ikke er muligt at brevstemme. Der udleveres en stemmeseddel pr. stemme-berettiget. Hver stemmeseddel kan maksimum indeholde et antal navne svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

Gammel § 4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger – også vedtægtsændringer – sker ved simpelt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal af fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse sker ved udsendelse af brev, ved mail eller ved annoncering i lokalt medie 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 20% af medlemmerne. Indkaldelse som til ordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kan foretages på en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen holdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg til bestyrelsen, jfr. §3
5. Valg af suppleant, jfr. §3
6. Valg af revisorer, jfr. §3
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

AD 7: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Ny § 4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger – også vedtægtsændringer – sker ved simpelt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal af fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse sker enten ved udsendelse af brev, ved mail eller ved annoncering i lokalt medie 14 dage før generalforsamlingen. Samtidig skal indkaldelsen annonceres på foreningens hjemmeside. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 20% af medlemmerne. Indkaldelse som til ordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kan foretages på en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen holdes efter følgende dagsorden:
9. Valg af dirigent
10. Bestyrelsens beretning
11. Fremlæggelse af revideret regnskab
12. Valg til bestyrelsen, jfr. §3
13. Valg af suppleanter, jfr. §3
14. Valg af revisorer, jfr. §3
15. Indkomne forslag
16. Eventuelt

AD 7: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Gammel § 5
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, varetager alle klubbens anliggender i overensstemmelse med klubbens love og generalforsamlingens beslutninger. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet. Bestyrelsens møder sammenkaldes af formanden, og denne er forpligtet til at indkalde til møde, når mindst halvdelen af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen tegner foreningen og forpligter foreningen overfor tredjemand. Der føres protokol over møderne.

Ny § 5
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, varetager alle klubbens anliggender i overensstemmelse med klubbens love og generalforsamlingens beslutninger. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet. Bestyrelsens møder sammenkaldes af formanden, og denne er forpligtet til at indkalde til møde, når mindst halvdelen af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen tegner foreningen og forpligter foreningen overfor tredjemand. Der føres referat over møderne.

Skriv et svar

Required fields are marked *.